Eurodruk – Poznań

Eurodruk – Poznań Sp. z o.o.Środowisko

Surowce – cenny czynnik ekonomiczny

Papier – co roku zużywamy 220 tys. ton papieru. Około 110 tys. ton stanowi papier wyprodukowany z włókien makulaturowych. Pozostała część  pochodzi z odnawialnych źródeł drewna. Kupujemy papier bielony od dostawców posiadających certyfikat ISO 14000, którzy produkują papier na bazie technologii ECF (elementar chlorine-free) lub TCT (complete chlorine-free).

Odpady to nie są wyłącznie odpady

Obok makulatury, aluminium pochodzące z produkcji drukarni jest poddawane recyklingowi na surowce wtórne. Chemikalia I odpady tuszu są profesjonalnie zbierane, usuwane lub poddawane recyklingowi. W związku z naszym systemem zarządzania środowiskowego dążymy do redukcji produkowanych ilości odpadów.

Jasne instrukcje dla czystej wody

Jednostki, które są połączone z lokalnym systemem wodno-kanalizacyjnym są zobowiązane do ścisłej kontroli jakości poprzez wymagane czujniki I punkty pomiarów. W przypadku awarii, tusz lub chemikalia są profesjonalnie magazynowego w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód gruntowych.

Carbon Footprint

Nawiązując do tak zwanej emisji CO2, zużycia energii, produkcji i odpadów maszyny drukujące są jednymi z największych konsumentów energii. Dlatego pracujemy najbardziej efektywnie jak to tylko możliwe, aby zredukować zużycie energii poprzez modernizację i konserwację maszyn.

Więcej niż gorące powietrze – ochrona emisji w EDP

Wszystkie maszyny heatsetowe posiadają funkcję oczyszczania spalin z wtórnym spalaniem. Kolejnym celem jest  redukcja lub rezygnacja z Isopropanylu (IPA) i innych VOC (lotnych związków organicznych). Jesteśmy odpowiedzialni za ludzkość i środowisko.