Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z przetwarzaniu Państwa danych osobowych w procesie odpowiedzi na przesłaną korespondencję informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Eurodruk-Poznań Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Wierzbowa 17/19 W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, można skontaktować się pocztą tradycyjną na adres: Eurodruk-Poznań Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 17/19 62-080 Tarnowo Podgórne.

2. Przetwarzamy za Państwa zgodą dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, w związku z prowadzoną korespondencją: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i postępowania będącego następstwem złożonego zapytania w tym prowadzenia marketingu i negocjacji oraz zawarcia i realizacji umowy, obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń - w zakresie w jakim są niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub jego braku.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych które są przetwarzane przez  Eurodruk-Poznań Sp. z o.o.  w Tarnowie Podgórnym i jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu skorzystania z formularza kontaktowego

5. Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta. Wystarczy wysłać informację na adres podany w punkcie 1. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jej cofnięciem.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów.

7. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Mimo wycofania zgody na przetwarzanie będą one przechowywane przez Eurodruk-Poznań Sp. z o.o. przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz okres przedawnienia roszczeń jakie mogą wyniknąć z zawartej umowy .

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do: sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych. prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
a) wycofaliście Państwo zgodę na przetwarzane danych osobowych a dane przetwarzane były w oparciu po Państwa zgodę,
b) dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
c) wnieśliście Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych,
d) Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Eurodruk-Poznań Sp. z o.o.  może zachować dane osobowe niezbędne dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub występowania z roszczeniami, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych gdy przestały być niezbędne do celów, w których je zebrano lub wykorzystywano lub przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale zamiast usunięcia danych zażądacie Państwo ograniczenia ich wykorzystania oraz gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu oraz uzyskania kopię swoich danych osobowych, sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są niekompletne), prawo do przenoszenia swoich danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie twoich danych osobowych przez Eurodruk-Poznań Sp. z o.o. do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.